Lotteryviet

Nạp tiền
Chú ý:

Số ngày tài khoản sử dụng đang có sẽ được cộng dồn lại thêm số ngày khi nạp thẻ mới.
 
- Chọn loại thẻ

Tài khoản nạp(SDT): nhập chính số điện thoại bạn để đăng ký (đã đăng ký)
 
Số PIN và số SERI: nhập chính xác các dãy số đó, khi nhập các số liền nhau không có khoảng trắng.: 

             
NẠP THẺ CÀO NÂNG THÊM NGÀY SỬ DỤNG